Dänisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
My strengths are…
Mine styrker er...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschreibung der Computerkenntnisse
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logical thinking
Logisk tænkning
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytical skills
Analytiske evner
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negotiation skills
Forhandlings evner
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentation skills
Præsentations evner
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich