Englisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mine styrker er...
My strengths are…
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisk tænkning
Logical thinking
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytiske evner
Analytical skills
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Forhandlings evner
Negotiation skills
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Præsentations evner
Presentation skills
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich