Chinesisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mine styrker er...
我的强项是...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisk tænkning
逻辑性思考
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytiske evner
分析技能
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Forhandlings evner
谈判技能
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Præsentations evner
观点陈述能力
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med venlig hilsen
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich