Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
我想申请...一职
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
目前我在...工作,我的主要职责包括...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

我对此工作很感兴趣,因为...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我想为您工作,因为...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我的强项是...
Mina främsta styrkor är ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
我很适合这个职位,因为...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
我的专长是…
Mitt kompetensområde är ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
即使在压力下我也能保持高标准。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

我的母语是...,但我也会说...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
我熟练掌握...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
我能用...语进行工作交流
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
我在...领域有...年工作经验
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
我是...的熟练使用者
Jag är en erfaren användare av ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
我相信我是...和...技能的良好结合
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
出色的沟通技能
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
演绎推理能力
God slutledningsförmåga
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
逻辑性思考
Logiskt tänkande
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
分析技能
Analytisk förmåga
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
良好的人际交往技能
Bra samarbetsförmåga
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
谈判技能
Bra förhandlingsteknik
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
观点陈述能力
Bra presentationsteknik
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
附件中含有我的个人简历。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
可以从...处获得推荐信
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
我可以在...的时候接受面试
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
此致
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Vördsamt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich