Polnisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
我想申请...一职
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

我对此工作很感兴趣,因为...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我想为您工作,因为...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我的强项是...
Moje mocne strony to ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
我很适合这个职位,因为...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
我的专长是…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
即使在压力下我也能保持高标准。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

我的母语是...,但我也会说...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
我熟练掌握...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
我能用...语进行工作交流
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
我在...领域有...年工作经验
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
我是...的熟练使用者
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschreibung der Computerkenntnisse
我相信我是...和...技能的良好结合
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
出色的沟通技能
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
演绎推理能力
Rozumowanie dedukcyjne
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
逻辑性思考
Logiczne myślenie
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
分析技能
Zdolności analityczne
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
良好的人际交往技能
Zdolności interpersonalne
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
谈判技能
Zdolności negocjacyjne
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
观点陈述能力
Umiejętność prezentacji
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
附件中含有我的个人简历。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Referencje na żądanie.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
可以从...处获得推荐信
Referencje na żądanie od ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
我可以在...的时候接受面试
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
此致
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner duzen sich