Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

尊敬的先生,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
分析技能
Analytische vaardigheden
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
此致
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich