Griechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

尊敬的先生,
Αξιότιμε κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Αξιότιμη κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
我想申请...一职
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

我对此工作很感兴趣,因为...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我想为您工作,因为...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
我的强项是...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
我很适合这个职位,因为...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
我的专长是…
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
即使在压力下我也能保持高标准。
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

我的母语是...,但我也会说...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
我熟练掌握...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
我能用...语进行工作交流
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
我在...领域有...年工作经验
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
我是...的熟练使用者
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschreibung der Computerkenntnisse
我相信我是...和...技能的良好结合
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
出色的沟通技能
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
演绎推理能力
Επαγωγική λογική
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
逻辑性思考
Λογική σκέψη
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
分析技能
Αναλυτικές ικανότητες
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
良好的人际交往技能
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
谈判技能
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
观点陈述能力
Ικανότητες παρουσίασης
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
附件中含有我的个人简历。
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
可以从...处获得推荐信
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
我可以在...的时候接受面试
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
此致
Με εκτίμηση,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Με εκτίμηση,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Με εκτίμηση,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informell, Geschäftspartner duzen sich