Spanisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angeben, dass man sich einschreiben will
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ปริญญาตรี
en un grado
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
Kurs
ปริญญาเอก
en un doctorado
Kurs
เต็มเวลา
a tiempo completo
Kurs
นอกเวลา
a tiempo parcial
Kurs
ออนไลน์
a distancia
Kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Bei der Immatrikulation benutzt
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
หน่วยกิตวิชา
de créditos
Bewertungssystem
การให้คะแนน
de notas
Bewertungssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Sich über die Lehrmethoden informieren
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
การบรรยาย
clases teóricas
Art der Lehrveranstaltung
การสัมมนา
seminarios
Art der Lehrveranstaltung
การกวดวิชา
tutorías
Art der Lehrveranstaltung
การประชุม
conferencias
Art der Lehrveranstaltung
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Sich nach Stipendien erkundigen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
ค่าเล่าเรียน
matrícula
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann