Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ปริญญาตรี
studia licencjackie
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
studia magisterskie
Kurs
ปริญญาเอก
studia doktoranckie
Kurs
เต็มเวลา
studia dzienne
Kurs
นอกเวลา
studia zaoczne
Kurs
ออนไลน์
studia przez internet
Kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
หนึ่งปีการศึกษา
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
หน่วยกิตวิชา
punktowy
Bewertungssystem
การให้คะแนน
oceniania
Bewertungssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
มี _____________ ไหม
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
การบรรยาย
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
การสัมมนา
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
การกวดวิชา
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
การประชุม
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
ค่าเล่าเรียน
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
การดูแลเด็ก
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann