Englisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I would like to enroll at a university.
Angeben, dass man sich einschreiben will
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
I want to apply for _____________ course.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ปริญญาตรี
an undergraduate
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
a postgraduate
Kurs
ปริญญาเอก
a PhD
Kurs
เต็มเวลา
a full-time
Kurs
นอกเวลา
a part-time
Kurs
ออนไลน์
an online
Kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
I would like to study at your university for ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
หนึ่งภาคการศึกษา
a semester
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
หนึ่งปีการศึกษา
an academic year
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
What are the work restrictions for students?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
What are the entry requirements of the university?
Bei der Immatrikulation benutzt
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Are you going to send me a formal offer?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Does the university guarantee accommodation as well?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Does the course involve an internship as well?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
How can I track the progress of my application?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
What are the [language] language requirements?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
ระบบ ____________ เป็นยังไง
What is the ____________ system like?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
หน่วยกิตวิชา
credit
Bewertungssystem
การให้คะแนน
marking
Bewertungssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
What is the teaching style like?
Sich über die Lehrmethoden informieren
มี _____________ ไหม
Are there _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
การบรรยาย
lectures
Art der Lehrveranstaltung
การสัมมนา
seminars
Art der Lehrveranstaltung
การกวดวิชา
tutorials
Art der Lehrveranstaltung
การประชุม
conferences
Art der Lehrveranstaltung
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
What courses are offered by summer schools?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
When are the exams held?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Where can I find information about all the courses available?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Is there a university sports center?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
How can I join student societies?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
What are the estimated living costs in [city]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
What languages can I study at your school?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is there a placement test to assess my level?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Do you have a detailed description of the course?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
What is the maximum number of students in a class?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
What facilities are there in your school?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Do you also arrange excursions?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
What programs do you offer?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
I am here to inquire about funding opportunities.
Sich nach Stipendien erkundigen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Which bodies can fund my studies?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
I need financial help for ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
ค่าเล่าเรียน
tuition fees
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
my living expenses
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
การดูแลเด็ก
childcare
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
What kinds of scholarships are available?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
I would like to validate my degree certificate in [country].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Where can I get a certificate of equivalency?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann