Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Angeben, dass man sich einschreiben will
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ปริญญาตรี
本科生
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
Kurs
ปริญญาเอก
博士生
Kurs
เต็มเวลา
全日制
Kurs
นอกเวลา
非全日
Kurs
ออนไลน์
网上课程
Kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Bei der Immatrikulation benutzt
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
หน่วยกิตวิชา
学分制
Bewertungssystem
การให้คะแนน
打分制
Bewertungssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Sich über die Lehrmethoden informieren
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
การบรรยาย
讲座
Art der Lehrveranstaltung
การสัมมนา
研讨会
Art der Lehrveranstaltung
การกวดวิชา
个别辅导
Art der Lehrveranstaltung
การประชุม
会议
Art der Lehrveranstaltung
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Sich nach Stipendien erkundigen
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
ค่าเล่าเรียน
学费
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
การดูแลเด็ก
儿童托管
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann