Thai | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Me gustaría matricularme en la universidad.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angeben, dass man sich einschreiben will
Me quiero matricular _______________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
en un grado
ปริญญาตรี
Kurs
en un posgrado
บัณฑิตวิทยาลัย
Kurs
en un doctorado
ปริญญาเอก
Kurs
a tiempo completo
เต็มเวลา
Kurs
a tiempo parcial
นอกเวลา
Kurs
a distancia
ออนไลน์
Kurs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
un curso académico
หนึ่งปีการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Bei der Immatrikulation benutzt
¿Me enviarán una carta de aceptación?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
¿Cómo es el sistema _____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de créditos
หน่วยกิตวิชา
Bewertungssystem
de notas
การให้คะแนน
Bewertungssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Sich über die Lehrmethoden informieren
¿Hay ______________?
มี _____________ ไหม
Sich über die Lehrmethoden informieren
clases teóricas
การบรรยาย
Art der Lehrveranstaltung
seminarios
การสัมมนา
Art der Lehrveranstaltung
tutorías
การกวดวิชา
Art der Lehrveranstaltung
conferencias
การประชุม
Art der Lehrveranstaltung
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
¿Hay pruebas de nivel?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
¿Qué instalaciones tiene el centro?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
¿Organizan también excursiones?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
¿Qué programas ofertan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Sich nach Stipendien erkundigen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Necesito ayuda financiera para ______________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
matrícula
ค่าเล่าเรียน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
gastos personales
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
manutención de hijos menores
การดูแลเด็ก
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
¿Qué becas puedo solicitar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann