Thai | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angeben, dass man sich einschreiben will
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
studia licencjackie
ปริญญาตรี
Kurs
studia magisterskie
บัณฑิตวิทยาลัย
Kurs
studia doktoranckie
ปริญญาเอก
Kurs
studia dzienne
เต็มเวลา
Kurs
studia zaoczne
นอกเวลา
Kurs
studia przez internet
ออนไลน์
Kurs
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
cały rok akademicki
หนึ่งปีการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Bei der Immatrikulation benutzt
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Jak działa system ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
punktowy
หน่วยกิตวิชา
Bewertungssystem
oceniania
การให้คะแนน
Bewertungssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Sich über die Lehrmethoden informieren
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
มี _____________ ไหม
Sich über die Lehrmethoden informieren
wykłady
การบรรยาย
Art der Lehrveranstaltung
ćwiczenia/seminaria
การสัมมนา
Art der Lehrveranstaltung
konsultacje
การกวดวิชา
Art der Lehrveranstaltung
konferencje
การประชุม
Art der Lehrveranstaltung
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Jak liczne są grupy?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Czy szkoła organizuje wycieczki?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Sich nach Stipendien erkundigen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
ค่าเล่าเรียน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
การดูแลเด็ก
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann