Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
een bacheloropleiding
bakalářské studium
Kurs
een postgraduaat
postgraduální studium
Kurs
een doctoraat
doktorské studium
Kurs
een voltijdse opleiding
prezenční studium
Kurs
een deeltijdse opleiding
kombinované studium
Kurs
een online cursus
online
Kurs
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
een semester
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
een academisch jaar
celý akademický rok
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Bei der Immatrikulation benutzt
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jaký je ____________ systém?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
creditsysteem
kredity
Bewertungssystem
beoordelingssysteem
známkování
Bewertungssystem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Zijn er _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lezingen
přednášky
Art der Lehrveranstaltung
seminars
semináře
Art der Lehrveranstaltung
tutorials
konsultace
Art der Lehrveranstaltung
conferenties
konference
Art der Lehrveranstaltung
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Wanneer worden de examens gehouden?
Kdy jsou zkoušky?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Organiseren jullie ook excursies?
Pořádáte exkurze?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Welke programma's bieden jullie aan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Sich nach Stipendien erkundigen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
inschrijvingsgeld
školné
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
kosten voor levensonderhoud
životní náklady
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
kinderopvang
péče o dítě
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann