Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Kurs
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Kurs
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Kurs
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Kurs
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
πόντων
punktowy
Bewertungssystem
βαθμολόγησης
oceniania
Bewertungssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
διαλέξεις
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
συνέδρια
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann