Russisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Для [животное] есть срок карантина?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
микрочип
Haustier-Einführungsbestimmung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
антирабическая прививка (сертификат)
Haustier-Einführungsbestimmung
hộ chiếu cho thú nuôi
паспорт питомца
Haustier-Einführungsbestimmung
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
лечение от паразитов (сертификат)
Haustier-Einführungsbestimmung
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Có những quy tắc nào cho __________?
Каковы правила для _______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
chó chỉ đường
собаки-поводыри
Tierart
chó hỗ trợ
собаки-ассистенты
Tierart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt