Spanisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fragen wo man ein Formular findet
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Me han robado el/la (documento).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Tôi đăng kí hộ ________
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Thông tin này là bí mật
La información es confidencial.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Bạn tên gì?
¿Cómo se llama usted?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Bạn sống ở đâu?
¿Dónde vive usted?
Fragen wo jemand wohnt
Địa chỉ của bạn là gì?
¿Cuál es su dirección?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Quốc tịch của bạn là gì?
¿Cuál es su nacionalidad?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Khi nào bạn đến [tên nước]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
¿Me deja su DNI, por favor?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mi estado civil es ______________.
den Familienstand angeben
độc thân
soltero/a
Familienstand
đã thành hôn
casado/a
Familienstand
ly thân
separado/a
Familienstand
ly dị
divorciado/a
Familienstand
sống thử
cohabitante
Familienstand
kết hợp dân sự
en unión civil
Familienstand
đối tác chưa kết hôn
pareja de hecho
Familienstand
hợp doanh gia thuộc
pareja de hecho
Familienstand
góa phụ
viudo/a
Familienstand
Bạn có con chưa?
¿Tiene usted hijos?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Me gustaría empadronarme.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Bạn có thu phí đăng kí không?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Vengo a registrar mi domicilio.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Phí bệnh viện
Tasas hospitalarias
Beispiel für Versicherungsleistungen
Phí chuyên gia
Honorarios de médicos especialistas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Xét nghiệm chẩn đoán
Pruebas diagnósticas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Thủ tục phẫu thuật
Intervenciones quirúrjicas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị tâm thần
Tratamiento psiquiátrico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị nha khoa
Tratamientos dentales
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị nhãn khoa
Tratamientos oftalmológicos
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Tôi muốn đăng kí xe
Me gustaría matricular mi vehículo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Tôi muốn đăng kí _________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Kì thi lý thuyết
el examen teórico
Testtyp
Kì thi lái xe
el examen práctico
Testtyp
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
địa chỉ
la dirección
Was möchten Sie ändern?
tên
el nombre
Was möchten Sie ändern?
ảnh
la fotografía
Was möchten Sie ändern?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
mất
lo he perdido
Führerschein-Problem
bị đánh cắp
me lo han robado
Führerschein-Problem
bi hư hỏng
se ha dañado
Führerschein-Problem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Tôi không có tiền án tiền sự
No tengo antecedentes penales.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Die Nationalität des Ehepartners angeben