Russisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Когда был выдан ваш документ?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Мой [документ] украли.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Tyto informace jsou důvěrné.
Информация конфиденциальна.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak se jmenuješ?
Как вас зовут?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kde bydlíte?
Где вы живете?
Fragen wo jemand wohnt
Jaká je vaše adresa?
Каков ваш адрес?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jaké je vaše občanství?
Какое у вас гражданство?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kdy jste přijeli do [country]?
Когда вы въехали в страну?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Můj rodinný stav je ___________.
Мое семейное положение -_______.
den Familienstand angeben
svobodný/á
холост
Familienstand
ženatý/vdaná
Женат/замужем
Familienstand
odděleni
Разведен/а
Familienstand
rozvedený/rozvedená
Разведен/а
Familienstand
žijící ve společné domácnosti
в сожительстве
Familienstand
v registrovaném partnerství
в гражданском браке
Familienstand
nesezdaní partneři
Не женатая пара
Familienstand
v domácím partnerství
в домашнем партнерстве
Familienstand
vdovec/vdova
вдовец/вдова
Familienstand
Máte děti?
У вас есть дети?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Какие документы мне нужно принести?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Je registrace zpoplatněná?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Что покрывает медицинская страховка?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Poplatky za pobyt v nemocnici
Больничные платы
Beispiel für Versicherungsleistungen
Poplatky za konsultace se specialisty
Платы специалистам
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostické testy
Диагностические проверки
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgické zákroky
Хирургические процедуры
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrická léčba
Психиатрическое лечение
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zubní ošetření
Лечение зубов
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oční ošetření
Офтальмологическое лечение
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Как я могу продлить мою визу?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Musím změnit svou registrační značku?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Мои водительские права здесь действуют?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Teoretický test
Теоретический тест
Testtyp
Praktický test
Тест на вождение
Testtyp
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adresu
адрес
Was möchten Sie ändern?
jméno
имя
Was möchten Sie ändern?
fotografii
фотография
Was möchten Sie ändern?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
ztracený
потеряно
Führerschein-Problem
ukradený
украдено
Führerschein-Problem
zničený
повреждено
Führerschein-Problem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mám čistý trestní rejstřík.
У меня нет судимостей
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Die Nationalität des Ehepartners angeben