Rumänisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Fragen wo jemand wohnt
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
den Familienstand angeben
svobodný/á
Singur
Familienstand
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Familienstand
odděleni
separat/ă
Familienstand
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Familienstand
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Familienstand
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Familienstand
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Familienstand
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Familienstand
vdovec/vdova
văduv/ă
Familienstand
Máte děti?
Aveți copii?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Beispiel für Versicherungsleistungen
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Teoretický test
testul teoretic
Testtyp
Praktický test
examenul practic
Testtyp
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adresu
Adresa
Was möchten Sie ändern?
jméno
nume
Was möchten Sie ändern?
fotografii
fotografia
Was möchten Sie ändern?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
ztracený
pierdut
Führerschein-Problem
ukradený
furat
Führerschein-Problem
zničený
distrus
Führerschein-Problem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Die Nationalität des Ehepartners angeben