Französisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Où votre [document] a été délivré ?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Tyto informace jsou důvěrné.
Ces informations sont confidentielles.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak se jmenuješ?
Comment vous appelez-vous ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kde bydlíte?
Où résidez-vous ?
Fragen wo jemand wohnt
Jaká je vaše adresa?
Où habitez-vous ?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jaké je vaše občanství?
Quelle est votre nationalité ?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kdy jste přijeli do [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Můj rodinný stav je ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
den Familienstand angeben
svobodný/á
célibataire
Familienstand
ženatý/vdaná
Marié(e)
Familienstand
odděleni
Séparé(e)
Familienstand
rozvedený/rozvedená
Divorcé(e)
Familienstand
žijící ve společné domácnosti
en concubinage
Familienstand
v registrovaném partnerství
dans une union civile
Familienstand
nesezdaní partneři
en concubinage
Familienstand
v domácím partnerství
en partenariat domestique
Familienstand
vdovec/vdova
veuf/veuve
Familienstand
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vous avez des personnes à charge ?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Je voudrais réunir ma famille.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quels documents dois-je apporter ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Je registrace zpoplatněná?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Poplatky za pobyt v nemocnici
Frais hospitaliers
Beispiel für Versicherungsleistungen
Poplatky za konsultace se specialisty
Frais de consultation d'un spécialiste
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostické testy
Tests diagnostiques
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgické zákroky
Opérations chirurgicales
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrická léčba
Traitement psychiatrique
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zubní ošetření
Soins dentaires
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oční ošetření
Soins oculaires
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Musím změnit svou registrační značku?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Teoretický test
le code
Testtyp
Praktický test
la conduite
Testtyp
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adresu
mon adresse
Was möchten Sie ändern?
jméno
mon nom
Was möchten Sie ändern?
fotografii
ma photo
Was möchten Sie ändern?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
ztracený
perdu
Führerschein-Problem
ukradený
volé
Führerschein-Problem
zničený
abîmé
Führerschein-Problem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mám čistý trestní rejstřík.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mon conjoint est [nationalité].
Die Nationalität des Ehepartners angeben