Russisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Где я могу найти форму для ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Когда был выдан ваш документ?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Где был выдан ваш [документ] ?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Мой [документ] украли.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Я заполняю это заявление от лица______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
ข้อมูลเป็นความลับ
Информация конфиденциальна.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

คุณชื่ออะไร
Как вас зовут?
Jemandem nach seinem Namen fragen
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Где вы живете?
Fragen wo jemand wohnt
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Каков ваш адрес?
Nach der Adresse von jemandem fragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
Какое у вас гражданство?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Когда вы въехали в страну?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Мое семейное положение -_______.
den Familienstand angeben
โสด
холост
Familienstand
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Familienstand
แยกกันอยู่
Разведен/а
Familienstand
หย่าร้าง
Разведен/а
Familienstand
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
в сожительстве
Familienstand
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
в гражданском браке
Familienstand
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Не женатая пара
Familienstand
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
в домашнем партнерстве
Familienstand
เป็นม่าย
вдовец/вдова
Familienstand
คุณมีบุตรไหม
У вас есть дети?
Fragen, ob jemand Kinder hat
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Какие документы мне нужно принести?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Мне нужно платить за регистрацию?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Что покрывает медицинская страховка?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Больничные платы
Beispiel für Versicherungsleistungen
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Платы специалистам
Beispiel für Versicherungsleistungen
การทดสอบวินิจฉัย
Диагностические проверки
Beispiel für Versicherungsleistungen
การผ่าตัด
Хирургические процедуры
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Психиатрическое лечение
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาฟัน
Лечение зубов
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาตา
Офтальмологическое лечение
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Как я могу продлить мою визу?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Мне нужно менять номер своей машины?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Мои водительские права здесь действуют?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
ฉันต้องการจอง __________
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
การทดสอบภาคทฤษฎี
Теоретический тест
Testtyp
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тест на вождение
Testtyp
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
ที่อยู่
адрес
Was möchten Sie ändern?
ชื่อ
имя
Was möchten Sie ändern?
ภาพถ่าย
фотография
Was möchten Sie ändern?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
สูญหาย
потеряно
Führerschein-Problem
ถูกขโมย
украдено
Führerschein-Problem
ได้รับความเสียหาย
повреждено
Führerschein-Problem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
У меня нет судимостей
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Die Nationalität des Ehepartners angeben