Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
Jemandem nach seinem Namen fragen
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
Fragen wo jemand wohnt
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
Nach der Adresse von jemandem fragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
den Familienstand angeben
โสด
solteiro(a)
Familienstand
แต่งงานแล้ว
casado(a)
Familienstand
แยกกันอยู่
separado(a)
Familienstand
หย่าร้าง
divorciado(a)
Familienstand
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
Familienstand
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
Familienstand
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
Familienstand
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
Familienstand
เป็นม่าย
viúvo(a)
Familienstand
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
Fragen, ob jemand Kinder hat
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
Beispiel für Versicherungsleistungen
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
Beispiel für Versicherungsleistungen
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
Beispiel für Versicherungsleistungen
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
Testtyp
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
Testtyp
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
ที่อยู่
endereço
Was möchten Sie ändern?
ชื่อ
nome
Was möchten Sie ändern?
ภาพถ่าย
foto
Was möchten Sie ändern?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
สูญหาย
perdida
Führerschein-Problem
ถูกขโมย
roubada
Führerschein-Problem
ได้รับความเสียหาย
danificada
Führerschein-Problem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Die Nationalität des Ehepartners angeben