Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fragen wo man ein Formular findet
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mijn [document] werd gestolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
ข้อมูลเป็นความลับ
Deze informatie is vertrouwelijk.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

คุณชื่ออะไร
Wat is uw naam?
Jemandem nach seinem Namen fragen
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Waar woont u?
Fragen wo jemand wohnt
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wat is uw adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
Wat is uw nationaliteit?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
den Familienstand angeben
โสด
alleenstaand
Familienstand
แต่งงานแล้ว
gehuwd
Familienstand
แยกกันอยู่
uit elkaar
Familienstand
หย่าร้าง
gescheiden
Familienstand
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samenwonend
Familienstand
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
geregistreerd partnerschap
Familienstand
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ongetrouwde partners
Familienstand
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in een relatie
Familienstand
เป็นม่าย
verweduwd
Familienstand
คุณมีบุตรไหม
Heeft u kinderen?
Fragen, ob jemand Kinder hat
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welke documenten moet ik meenemen?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Zijn er registratiekosten?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ziekenhuiskosten
Beispiel für Versicherungsleistungen
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Beispiel für Versicherungsleistungen
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostische toets
Beispiel für Versicherungsleistungen
การผ่าตัด
Chirurgische ingrepen
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische behandeling
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาฟัน
Tandheelkundige behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาตา
Oogzorg behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Waarom vraagt u een visum aan?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
ฉันต้องการจอง __________
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
การทดสอบภาคทฤษฎี
theoretische test
Testtyp
การทดสอบภาคปฏิบัติ
rijexamen
Testtyp
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
ที่อยู่
mijn adres
Was möchten Sie ändern?
ชื่อ
mijn naam
Was möchten Sie ändern?
ภาพถ่าย
mijn foto
Was möchten Sie ändern?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
สูญหาย
verloren
Führerschein-Problem
ถูกขโมย
gestolen
Führerschein-Problem
ได้รับความเสียหาย
beschadigd
Führerschein-Problem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ik heb een blanco strafblad.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Die Nationalität des Ehepartners angeben