Englisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Where can I find the form for ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
When was your [document] issued?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Where was your [document] issued?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
When does your ID expire?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Could you help me fill out the form?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
What documents should I bring for __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
My [document] has been stolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
I am completing this application on behalf of _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
ข้อมูลเป็นความลับ
The information is confidential.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Can you give me a receipt for this application?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

คุณชื่ออะไร
What is your name?
Jemandem nach seinem Namen fragen
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Could you please tell me your place and date of birth?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
Fragen wo jemand wohnt
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
What is your address?
Nach der Adresse von jemandem fragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
What is your citizenship?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
When did you arrive in [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Could you please show me your ID?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
My marital status is ___________.
den Familienstand angeben
โสด
single
Familienstand
แต่งงานแล้ว
married
Familienstand
แยกกันอยู่
separated
Familienstand
หย่าร้าง
divorced
Familienstand
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabiting
Familienstand
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in a civil union
Familienstand
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unmarried partners
Familienstand
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in a domestic partnership
Familienstand
เป็นม่าย
widowed
Familienstand
คุณมีบุตรไหม
Do you have children?
Fragen, ob jemand Kinder hat
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Do you have dependents living with you?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
I would like to reunite with my family.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
I would like to register in the city.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
What documents shall I bring?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Are there any registration fees?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
I am here for the domicile registration.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a good conduct certificate.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
I would like to apply for a residence permit.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
I would like to ask some questions about the health insurance.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Do I need private health insurance?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
What is covered by the health insurance?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospital fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialists' fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic tests
Beispiel für Versicherungsleistungen
การผ่าตัด
Surgical procedures
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatric treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาฟัน
Dental treatments
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาตา
Eye care treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Why are you requesting the entry visa?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Do I need a visa to visit [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
How can I extend my visa?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Why has my visa application been rejected?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Can I apply to become a permanent resident?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Do I have to change the license plate of my car?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
I would like to register my vehicle.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is my driving licence valid here?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to apply for a provisional driving license.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
ฉันต้องการจอง __________
I would like to book my __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
การทดสอบภาคทฤษฎี
theory test
Testtyp
การทดสอบภาคปฏิบัติ
driving test
Testtyp
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to change the ____________on my driving license.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
ที่อยู่
address
Was möchten Sie ändern?
ชื่อ
name
Was möchten Sie ändern?
ภาพถ่าย
photo
Was möchten Sie ändern?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
I would like to add higher categories to my driving license.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to renew my driving license.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
I would like to replace a ___________ driving license.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
สูญหาย
lost
Führerschein-Problem
ถูกขโมย
stolen
Führerschein-Problem
ได้รับความเสียหาย
damaged
Führerschein-Problem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to appeal my license suspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Where can I register for the [language] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have a clean criminal record.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
I have the required level of [language].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
What are the fees for citizenship application?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Die Nationalität des Ehepartners angeben