Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fragen wo man ein Formular findet
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
您的【文件】是什么时候签发的?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
请问您的身份证件何时过期?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
您能帮我填一下这个表格吗?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
我的【材料】被偷了。
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
我在帮____ 填写申请表格。
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
ข้อมูลเป็นความลับ
这是机密信息。
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
您能给我一份申请表格的回执吗?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

คุณชื่ออะไร
你叫什么名字?
Jemandem nach seinem Namen fragen
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
请问您住在哪里?
Fragen wo jemand wohnt
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
请问您的地址是什么?
Nach der Adresse von jemandem fragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
请问您的国籍是什么?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
请问您是何时到达【该国】的?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
您能出示一下您的身份证件么?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
我的婚姻状况是____ 。
den Familienstand angeben
โสด
单身
Familienstand
แต่งงานแล้ว
已婚
Familienstand
แยกกันอยู่
分居
Familienstand
หย่าร้าง
离异
Familienstand
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
同居
Familienstand
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
民事结婚
Familienstand
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
未婚伴侣
Familienstand
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
同居伴侣关系
Familienstand
เป็นม่าย
鳏居
Familienstand
คุณมีบุตรไหม
请问您有孩子吗?
Fragen, ob jemand Kinder hat
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
我想要和家人团聚。
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
我想要在这个城市登记入户。
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
请问我应该带什么材料?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
请问有注册费吗?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
我是来进行住址登记。
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
我想要申请居住证。
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
我想要问一下关于保险的问题。
Fragen zur Krankenversicherung stellen
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
我需要私人的健康保险吗?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
请问该保险涵盖哪些方面?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
住院费
Beispiel für Versicherungsleistungen
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
专家费
Beispiel für Versicherungsleistungen
การทดสอบวินิจฉัย
诊疗费
Beispiel für Versicherungsleistungen
การผ่าตัด
外科手术
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
精神治疗
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาฟัน
牙齿治疗
Beispiel für Versicherungsleistungen
การรักษาตา
眼科治疗
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
请问您为什么需要入境签证?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
我该如何续签我的签证?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
请问我是否可以申请成为永久居民?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
我想要登记我的车辆。
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
我想要申请临时驾照。
Einen provisorischen Führerschein beantragen
ฉันต้องการจอง __________
我想要预约__________。
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
การทดสอบภาคทฤษฎี
理论考试
Testtyp
การทดสอบภาคปฏิบัติ
路考
Testtyp
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要改动驾照上的__________。
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
ที่อยู่
地址
Was möchten Sie ändern?
ชื่อ
名字
Was möchten Sie ändern?
ภาพถ่าย
照片
Was möchten Sie ändern?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
我想要给驾照添加更高的级别。
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
我想要延长我的驾照。
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
我想要更换一个___________ 驾照。
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
สูญหาย
丢失
Führerschein-Problem
ถูกขโมย
被偷了
Führerschein-Problem
ได้รับความเสียหาย
受损
Führerschein-Problem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要申诉我的驾照吊销。
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我想要申请【国家】国籍。
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
我没有犯罪记录。
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
我的【语言】达到了等级要求。
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
公民身份申请的费用是哪些?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我的配偶是【国家】公民。
Die Nationalität des Ehepartners angeben