Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
¿Cuándo caduca su DNI?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Me han robado el/la (documento).
Můj [dokument] byl ukraden.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La información es confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

¿Cómo se llama usted?
Jak se jmenuješ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
¿Dónde vive usted?
Kde bydlíte?
Fragen wo jemand wohnt
¿Cuál es su dirección?
Jaká je vaše adresa?
Nach der Adresse von jemandem fragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Jaké je vaše občanství?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
¿Cuándo llegó a (país)?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
¿Me deja su DNI, por favor?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mi estado civil es ______________.
Můj rodinný stav je ___________.
den Familienstand angeben
soltero/a
svobodný/á
Familienstand
casado/a
ženatý/vdaná
Familienstand
separado/a
odděleni
Familienstand
divorciado/a
rozvedený/rozvedená
Familienstand
cohabitante
žijící ve společné domácnosti
Familienstand
en unión civil
v registrovaném partnerství
Familienstand
pareja de hecho
nesezdaní partneři
Familienstand
pareja de hecho
v domácím partnerství
Familienstand
viudo/a
vdovec/vdova
Familienstand
¿Tiene usted hijos?
Máte děti?
Fragen, ob jemand Kinder hat
¿Residen con usted personas a su cargo?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Me gustaría empadronarme.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Je registrace zpoplatněná?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Vengo a registrar mi domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
¿Necesito un seguro de salud privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Tasas hospitalarias
Poplatky za pobyt v nemocnici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Honorarios de médicos especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Beispiel für Versicherungsleistungen
Pruebas diagnósticas
Diagnostické testy
Beispiel für Versicherungsleistungen
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgické zákroky
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamientos dentales
Zubní ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamientos oftalmológicos
Oční ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Musím změnit svou registrační značku?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
el examen teórico
Teoretický test
Testtyp
el examen práctico
Praktický test
Testtyp
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
la dirección
adresu
Was möchten Sie ändern?
el nombre
jméno
Was möchten Sie ändern?
la fotografía
fotografii
Was möchten Sie ändern?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
lo he perdido
ztracený
Führerschein-Problem
me lo han robado
ukradený
Führerschein-Problem
se ha dañado
zničený
Führerschein-Problem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
No tengo antecedentes penales.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Die Nationalität des Ehepartners angeben