Thai | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fragen wo man ein Formular findet
När var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
När går din legitimation ut?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Denna information är konfidentiell.
ข้อมูลเป็นความลับ
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Vad heter du?
คุณชื่ออะไร
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan du berätta för mig var och när du är född?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Var bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fragen wo jemand wohnt
Vad är din adress?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Nach der Adresse von jemandem fragen
Vilken nationalitet tillhör du?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
När anlände du till [landet]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan du visa mig din legitimation?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Min civilstatus är __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
den Familienstand angeben
singel
โสด
Familienstand
gift
แต่งงานแล้ว
Familienstand
separerad
แยกกันอยู่
Familienstand
skild
หย่าร้าง
Familienstand
sambo
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Familienstand
i ett partnerskap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Familienstand
ogift par
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
i ett partnerskap
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
änka
เป็นม่าย
Familienstand
Har du barn?
คุณมีบุตรไหม
Fragen, ob jemand Kinder hat
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Vilka dokument ska jag ta med?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Kostar det något att registrera sig?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Jag vill registrera min bostad.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Vad täcker sjukförsäkringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Patientavgifter
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Beispiel für Versicherungsleistungen
Specialistkostnader
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostiska prov
การทดสอบวินิจฉัย
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiska ingrepp
การผ่าตัด
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandbehandlingar
การรักษาฟัน
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ögonbehandling
การรักษาตา
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hur kan jag förlänga mitt visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Är mitt körkort giltigt här?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Jag skulle vilja boka tid för _______.
ฉันต้องการจอง __________
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teoriprov
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtyp
uppkörning
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtyp
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adressen
ที่อยู่
Was möchten Sie ändern?
namnet
ชื่อ
Was möchten Sie ändern?
bilden
ภาพถ่าย
Was möchten Sie ändern?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
borttappat
สูญหาย
Führerschein-Problem
stulet
ถูกขโมย
Führerschein-Problem
förstört
ได้รับความเสียหาย
Führerschein-Problem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Jag har ett fläckfritt straffregister.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Die Nationalität des Ehepartners angeben