Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Fragen wo jemand wohnt
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
den Familienstand angeben
холост
svobodný/á
Familienstand
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Familienstand
Разведен/а
odděleni
Familienstand
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Familienstand
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Familienstand
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Familienstand
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Familienstand
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Familienstand
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Familienstand
У вас есть дети?
Máte děti?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Beispiel für Versicherungsleistungen
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Beispiel für Versicherungsleistungen
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Beispiel für Versicherungsleistungen
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Beispiel für Versicherungsleistungen
Лечение зубов
Zubní ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Теоретический тест
Teoretický test
Testtyp
Тест на вождение
Praktický test
Testtyp
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
адрес
adresu
Was möchten Sie ändern?
имя
jméno
Was möchten Sie ändern?
фотография
fotografii
Was möchten Sie ändern?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
потеряно
ztracený
Führerschein-Problem
украдено
ukradený
Führerschein-Problem
повреждено
zničený
Führerschein-Problem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Die Nationalität des Ehepartners angeben