Thai | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Где я могу найти форму для ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fragen wo man ein Formular findet
Когда был выдан ваш документ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Где был выдан ваш [документ] ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Когда истекает срок вашего паспорта?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Какие документы мне нужно принести для_______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Мой [документ] украли.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Я заполняю это заявление от лица______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Информация конфиденциальна.
ข้อมูลเป็นความลับ
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Как вас зовут?
คุณชื่ออะไร
Jemandem nach seinem Namen fragen
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Где вы живете?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fragen wo jemand wohnt
Каков ваш адрес?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Nach der Adresse von jemandem fragen
Какое у вас гражданство?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Когда вы въехали в страну?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Мое семейное положение -_______.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
den Familienstand angeben
холост
โสด
Familienstand
Женат/замужем
แต่งงานแล้ว
Familienstand
Разведен/а
แยกกันอยู่
Familienstand
Разведен/а
หย่าร้าง
Familienstand
в сожительстве
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Familienstand
в гражданском браке
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Familienstand
Не женатая пара
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
в домашнем партнерстве
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
вдовец/вдова
เป็นม่าย
Familienstand
У вас есть дети?
คุณมีบุตรไหม
Fragen, ob jemand Kinder hat
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Какие документы мне нужно принести?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Мне нужно платить за регистрацию?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Мне нужна частная медицинская страховка?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Что покрывает медицинская страховка?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Больничные платы
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Beispiel für Versicherungsleistungen
Платы специалистам
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Beispiel für Versicherungsleistungen
Диагностические проверки
การทดสอบวินิจฉัย
Beispiel für Versicherungsleistungen
Хирургические процедуры
การผ่าตัด
Beispiel für Versicherungsleistungen
Психиатрическое лечение
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Beispiel für Versicherungsleistungen
Лечение зубов
การรักษาฟัน
Beispiel für Versicherungsleistungen
Офтальмологическое лечение
การรักษาตา
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Как я могу продлить мою визу?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Почему мое заявление на визу отклонено?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Мне нужно менять номер своей машины?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Мои водительские права здесь действуют?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Я бы хотел(а) забронировать_________.
ฉันต้องการจอง __________
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Теоретический тест
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtyp
Тест на вождение
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtyp
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
адрес
ที่อยู่
Was möchten Sie ändern?
имя
ชื่อ
Was möchten Sie ändern?
фотография
ภาพถ่าย
Was möchten Sie ändern?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
потеряно
สูญหาย
Führerschein-Problem
украдено
ถูกขโมย
Führerschein-Problem
повреждено
ได้รับความเสียหาย
Führerschein-Problem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
У меня нет судимостей
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Die Nationalität des Ehepartners angeben