Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Fragen wo jemand wohnt
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
den Familienstand angeben
Singur
svobodný/á
Familienstand
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Familienstand
separat/ă
odděleni
Familienstand
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Familienstand
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Familienstand
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Familienstand
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Familienstand
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Familienstand
văduv/ă
vdovec/vdova
Familienstand
Aveți copii?
Máte děti?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Beispiel für Versicherungsleistungen
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Beispiel für Versicherungsleistungen
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
testul teoretic
Teoretický test
Testtyp
examenul practic
Praktický test
Testtyp
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
Adresa
adresu
Was möchten Sie ändern?
nume
jméno
Was möchten Sie ändern?
fotografia
fotografii
Was möchten Sie ändern?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
pierdut
ztracený
Führerschein-Problem
furat
ukradený
Führerschein-Problem
distrus
zničený
Führerschein-Problem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Die Nationalität des Ehepartners angeben