Polnisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fragen wo man ein Formular findet
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mój [dokument] został skradziony.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
A informação é confidencial.
Podane informacje są poufne.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Qual é o seu nome?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Onde você mora?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fragen wo jemand wohnt
Qual é o seu endereço?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Qual é a sua cidadania?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Quando você chegou em [país]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Meu estado civil é ___________.
Mój stan cywilny: _____.
den Familienstand angeben
solteiro(a)
kawaler/panna
Familienstand
casado(a)
żonaty/zamężna
Familienstand
separado(a)
w separacji
Familienstand
divorciado(a)
rozwodnik/rozwódka
Familienstand
coabitação
w konkubinacie
Familienstand
em uma união civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Familienstand
companheiros/união estável
w związku partnerskim
Familienstand
parceria doméstica
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Familienstand
viúvo(a)
wdowiec/wdowa
Familienstand
Você tem filhos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Você tem dependentes morando com você?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Gostaria de reencontrar minha família.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Que documentos devo trazer?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Existem taxas de registro?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Estou aqui para o registro de domicílio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Preciso de seguro de saúde privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Taxas hospitalares
Opłaty za pobyt w szpitalu
Beispiel für Versicherungsleistungen
Taxas de especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Beispiel für Versicherungsleistungen
Testes de diagnóstico
Badania diagnostyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Procedimentos cirúrgicos
Zabiegi chirurgiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamentos dentários
Leczenie stomatologiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamento oftalmológico
Leczenie okulistyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Por que você está requisitando um visto?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Como posso extender meu visto?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Gostaria de registrar meu veículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Gostaria de marcar minha __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
prova teórica
egzamin teoretyczny
Testtyp
prova prática de direção
egzamin praktyczny
Testtyp
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
endereço
adres
Was möchten Sie ändern?
nome
nazwisko
Was möchten Sie ändern?
foto
zdjęcie
Was möchten Sie ändern?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdida
zgubienie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
roubada
kradzież (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
danificada
zniszczenie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Eu não tenho antecedentes criminais.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Die Nationalität des Ehepartners angeben