Thai | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fragen wo man ein Formular findet
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mój [dokument] został skradziony.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Składam podanie w imieniu _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Podane informacje są poufne.
ข้อมูลเป็นความลับ
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak się Pan/Pani nazywa?
คุณชื่ออะไร
Jemandem nach seinem Namen fragen
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Gdzie Pan/Pani mieszka?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fragen wo jemand wohnt
Jaki jest Pana/Pani adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mój stan cywilny: _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
den Familienstand angeben
kawaler/panna
โสด
Familienstand
żonaty/zamężna
แต่งงานแล้ว
Familienstand
w separacji
แยกกันอยู่
Familienstand
rozwodnik/rozwódka
หย่าร้าง
Familienstand
w konkubinacie
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Familienstand
w rejestrowanym związku partnerskim
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Familienstand
w związku partnerskim
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
wdowiec/wdowa
เป็นม่าย
Familienstand
Czy ma Pan/Pani dzieci?
คุณมีบุตรไหม
Fragen, ob jemand Kinder hat
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Opłaty za pobyt w szpitalu
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Beispiel für Versicherungsleistungen
Opłaty za konsultacje u specjalistów
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Beispiel für Versicherungsleistungen
Badania diagnostyczne
การทดสอบวินิจฉัย
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zabiegi chirurgiczne
การผ่าตัด
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie psychiatryczne
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie stomatologiczne
การรักษาฟัน
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie okulistyczne
การรักษาตา
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
egzamin teoretyczny
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtyp
egzamin praktyczny
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtyp
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adres
ที่อยู่
Was möchten Sie ändern?
nazwisko
ชื่อ
Was möchten Sie ändern?
zdjęcie
ภาพถ่าย
Was möchten Sie ändern?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
zgubienie (prawa jazdy)
สูญหาย
Führerschein-Problem
kradzież (prawa jazdy)
ถูกขโมย
Führerschein-Problem
zniszczenie (prawa jazdy)
ได้รับความเสียหาย
Führerschein-Problem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Die Nationalität des Ehepartners angeben