Rumänisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Când a fost emis [documentul]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Unde a fost emis [documentul]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Când îți expiră ID-ul?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mój [dokument] został skradziony.
Mi s-a furat [documentul].
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Składam podanie w imieniu _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Podane informacje są poufne.
Informația este confidențială.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak się Pan/Pani nazywa?
Cum vă cheamă?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Unde locuiți?
Fragen wo jemand wohnt
Jaki jest Pana/Pani adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ce cetățenie aveți?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mój stan cywilny: _____.
Starea mea civilă este ___________.
den Familienstand angeben
kawaler/panna
Singur
Familienstand
żonaty/zamężna
Căsătorit/ă
Familienstand
w separacji
separat/ă
Familienstand
rozwodnik/rozwódka
divorțat/ă
Familienstand
w konkubinacie
concobinaj
Familienstand
w rejestrowanym związku partnerskim
într-o uniune civilă
Familienstand
w związku partnerskim
necăsătorit/ă
Familienstand
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
partener/ă de viață
Familienstand
wdowiec/wdowa
văduv/ă
Familienstand
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Aveți copii?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ce documente trebuie să aduc?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxe pentru spitalizare
Beispiel für Versicherungsleistungen
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Onorarii ale medicilor specialiști
Beispiel für Versicherungsleistungen
Badania diagnostyczne
Test de diagnosticare
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zabiegi chirurgiczne
Intervenții chirurgicale
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie psychiatryczne
Tratament psihiatric
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie stomatologiczne
Tratamente dentare
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie okulistyczne
Tratamente oftalmologice
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Cum îmi pot extinde viza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
egzamin teoretyczny
testul teoretic
Testtyp
egzamin praktyczny
examenul practic
Testtyp
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adres
Adresa
Was möchten Sie ändern?
nazwisko
nume
Was möchten Sie ändern?
zdjęcie
fotografia
Was möchten Sie ändern?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
zgubienie (prawa jazdy)
pierdut
Führerschein-Problem
kradzież (prawa jazdy)
furat
Führerschein-Problem
zniszczenie (prawa jazdy)
distrus
Führerschein-Problem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nu am antecedente penale.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Am nivelul necesar de [limbă].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Partenerul meu este __________.
Die Nationalität des Ehepartners angeben