Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mój [dokument] został skradziony.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Składam podanie w imieniu _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Podane informacje są poufne.
A informação é confidencial.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak się Pan/Pani nazywa?
Qual é o seu nome?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Onde você mora?
Fragen wo jemand wohnt
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual é o seu endereço?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual é a sua cidadania?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando você chegou em [país]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mój stan cywilny: _____.
Meu estado civil é ___________.
den Familienstand angeben
kawaler/panna
solteiro(a)
Familienstand
żonaty/zamężna
casado(a)
Familienstand
w separacji
separado(a)
Familienstand
rozwodnik/rozwódka
divorciado(a)
Familienstand
w konkubinacie
coabitação
Familienstand
w rejestrowanym związku partnerskim
em uma união civil
Familienstand
w związku partnerskim
companheiros/união estável
Familienstand
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
parceria doméstica
Familienstand
wdowiec/wdowa
viúvo(a)
Familienstand
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Você tem filhos?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Você tem dependentes morando com você?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Gostaria de reencontrar minha família.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Que documentos devo trazer?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Existem taxas de registro?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preciso de seguro de saúde privado?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxas hospitalares
Beispiel für Versicherungsleistungen
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Taxas de especialistas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Badania diagnostyczne
Testes de diagnóstico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zabiegi chirurgiczne
Procedimentos cirúrgicos
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie psychiatryczne
Tratamento psiquiátrico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie stomatologiczne
Tratamentos dentários
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie okulistyczne
Tratamento oftalmológico
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Por que você está requisitando um visto?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Como posso extender meu visto?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Gostaria de registrar meu veículo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
egzamin teoretyczny
prova teórica
Testtyp
egzamin praktyczny
prova prática de direção
Testtyp
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adres
endereço
Was möchten Sie ändern?
nazwisko
nome
Was möchten Sie ändern?
zdjęcie
foto
Was möchten Sie ändern?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
zgubienie (prawa jazdy)
perdida
Führerschein-Problem
kradzież (prawa jazdy)
roubada
Führerschein-Problem
zniszczenie (prawa jazdy)
danificada
Führerschein-Problem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Die Nationalität des Ehepartners angeben