Thai | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fragen wo man ein Formular findet
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Waar werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mijn [document] werd gestolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Deze informatie is vertrouwelijk.
ข้อมูลเป็นความลับ
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Wat is uw naam?
คุณชื่ออะไร
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Waar woont u?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fragen wo jemand wohnt
Wat is uw adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Nach der Adresse von jemandem fragen
Wat is uw nationaliteit?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mijn burgerlijke staat is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
den Familienstand angeben
alleenstaand
โสด
Familienstand
gehuwd
แต่งงานแล้ว
Familienstand
uit elkaar
แยกกันอยู่
Familienstand
gescheiden
หย่าร้าง
Familienstand
samenwonend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Familienstand
geregistreerd partnerschap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Familienstand
ongetrouwde partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
in een relatie
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
verweduwd
เป็นม่าย
Familienstand
Heeft u kinderen?
คุณมีบุตรไหม
Fragen, ob jemand Kinder hat
Heeft u inwonende personen ten laste?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Welke documenten moet ik meenemen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Zijn er registratiekosten?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Ziekenhuiskosten
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kosten voor het raadplegen van een specialist
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostische toets
การทดสอบวินิจฉัย
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgische ingrepen
การผ่าตัด
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrische behandeling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandheelkundige behandelingen
การรักษาฟัน
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oogzorg behandelingen
การรักษาตา
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Is mijn rijbewijs hier geldig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
ฉันต้องการจอง __________
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
theoretische test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtyp
rijexamen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtyp
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
mijn adres
ที่อยู่
Was möchten Sie ändern?
mijn naam
ชื่อ
Was möchten Sie ändern?
mijn foto
ภาพถ่าย
Was möchten Sie ändern?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
verloren
สูญหาย
Führerschein-Problem
gestolen
ถูกขโมย
Führerschein-Problem
beschadigd
ได้รับความเสียหาย
Führerschein-Problem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Ik heb een blanco strafblad.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Die Nationalität des Ehepartners angeben