Thai | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fragen wo man ein Formular findet
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Può aiutarmi a compilare il modulo?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Quali documenti devo portare per ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Sto completando questa domanda per conto di ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Le informazioni sono riservate.
ข้อมูลเป็นความลับ
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Come si chiama?
คุณชื่ออะไร
Jemandem nach seinem Namen fragen
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Dove risiede?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fragen wo jemand wohnt
Qual è il suo indirizzo?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Nach der Adresse von jemandem fragen
Qual è la sua cittadinanza?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Quando è arrivato/a in [stato]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Può mostrarmi la sua carta di identità?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Il mio stato civile è __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
den Familienstand angeben
celibe (m) / nubile (f)
โสด
Familienstand
coniugato/a
แต่งงานแล้ว
Familienstand
separato/a
แยกกันอยู่
Familienstand
divorziato/a
หย่าร้าง
Familienstand
convivente
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Familienstand
in un'unione civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Familienstand
in una coppia non sposata
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
in un'unione di fatto
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
vedovo/a
เป็นม่าย
Familienstand
Ha figli?
คุณมีบุตรไหม
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ha familiari a carico?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Quali documenti devo portare?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Spese ospedaliere
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Beispiel für Versicherungsleistungen
Spese per la consultazione di uno specialista
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Beispiel für Versicherungsleistungen
Test diagnostici
การทดสอบวินิจฉัย
Beispiel für Versicherungsleistungen
Operazioni chirurgiche
การผ่าตัด
Beispiel für Versicherungsleistungen
Trattamento psichiatrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Beispiel für Versicherungsleistungen
Cure dentali
การรักษาฟัน
Beispiel für Versicherungsleistungen
Cure oculistiche
การรักษาตา
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
La mia patente di guida è valida?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Vorrei prenotare l' __________.
ฉันต้องการจอง __________
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
esame di teoria
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtyp
esame di guida
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtyp
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
l'indirizzo
ที่อยู่
Was möchten Sie ändern?
il nome
ชื่อ
Was möchten Sie ändern?
la foto
ภาพถ่าย
Was möchten Sie ändern?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
smarrita
สูญหาย
Führerschein-Problem
rubata
ถูกขโมย
Führerschein-Problem
deteriorata
ได้รับความเสียหาย
Führerschein-Problem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Non ho precedenti penali.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Ho il livello richiesto di [lingua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Die Nationalität des Ehepartners angeben