Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Tôi đăng kí hộ ________
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Thông tin này là bí mật
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
Bạn tên gì?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Bạn sống ở đâu?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Địa chỉ của bạn là gì?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Quốc tịch của bạn là gì?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
độc thân
Familienstand
παντρεμένος/η
đã thành hôn
Familienstand
σε διάσταση
ly thân
Familienstand
χωρισμένος/η
ly dị
Familienstand
συμβίωση
sống thử
Familienstand
σε αστική ένωση
kết hợp dân sự
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
đối tác chưa kết hôn
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
hợp doanh gia thuộc
Familienstand
χήρος/χήρα
góa phụ
Familienstand
έχετε παιδιά;
Bạn có con chưa?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Phí bệnh viện
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Phí chuyên gia
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Xét nghiệm chẩn đoán
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Thủ tục phẫu thuật
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Điều trị tâm thần
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Điều trị nha khoa
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Điều trị nhãn khoa
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Tôi muốn đăng kí xe
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
Kì thi lý thuyết
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Kì thi lái xe
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
địa chỉ
Was möchten Sie ändern?
όνομα
tên
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
ảnh
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
mất
Führerschein-Problem
κλεμμένη
bị đánh cắp
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
bi hư hỏng
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Tôi không có tiền án tiền sự
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Die Nationalität des Ehepartners angeben