Ungarisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hol találom a ____űrlapot?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ellopták a [dokumentumomat].
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
Hogy hívják?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Mikor és hol született?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Hol lakik?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Mi a címe?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Mi az állampolgársága?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Mikor érkezett [országba]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
A családi állapotom ___________.
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Familienstand
παντρεμένος/η
házas
Familienstand
σε διάσταση
külön él a házastársától
Familienstand
χωρισμένος/η
elvált
Familienstand
συμβίωση
élettársi kapcsolatban van
Familienstand
σε αστική ένωση
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
élettársi kapcsolatban van
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
élettársi kapcsolatban van
Familienstand
χήρος/χήρα
özvegy
Familienstand
έχετε παιδιά;
Vannak gyermekei?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Élnek önnel eltartottak?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Szeretnék regisztrálni.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Van regisztrációs díj?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Mit fedez a biztosítás?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Kórházi költségek
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Szakorvos
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosztikai vizsgálatok
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Műtéti beavatkozás
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Pszichiátriai kezelés
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Fogorvosi kezelés
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Szemészeti kezelés
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Érvényes itt a jogosítványom?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
elméleti vizsga
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
gyakorlati vizsga
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
cím
Was möchten Sie ändern?
όνομα
név
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
fénykép
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
elveszett
Führerschein-Problem
κλεμμένη
ellopott
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
sérült
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Büntetlen előéletű vagyok.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Die Nationalität des Ehepartners angeben