Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Můj [dokument] byl ukraden.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Tyto informace jsou důvěrné.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
Jak se jmenuješ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Kde bydlíte?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaká je vaše adresa?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jaké je vaše občanství?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kdy jste přijeli do [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Můj rodinný stav je ___________.
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
svobodný/á
Familienstand
παντρεμένος/η
ženatý/vdaná
Familienstand
σε διάσταση
odděleni
Familienstand
χωρισμένος/η
rozvedený/rozvedená
Familienstand
συμβίωση
žijící ve společné domácnosti
Familienstand
σε αστική ένωση
v registrovaném partnerství
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
nesezdaní partneři
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
v domácím partnerství
Familienstand
χήρος/χήρα
vdovec/vdova
Familienstand
έχετε παιδιά;
Máte děti?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Je registrace zpoplatněná?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Poplatky za pobyt v nemocnici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Poplatky za konsultace se specialisty
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostické testy
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgické zákroky
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrická léčba
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zubní ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oční ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Musím změnit svou registrační značku?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
Teoretický test
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Praktický test
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
adresu
Was möchten Sie ändern?
όνομα
jméno
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
fotografii
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
ztracený
Führerschein-Problem
κλεμμένη
ukradený
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
zničený
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Die Nationalität des Ehepartners angeben