Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Var bor du?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
singel
Familienstand
παντρεμένος/η
gift
Familienstand
σε διάσταση
separerad
Familienstand
χωρισμένος/η
skild
Familienstand
συμβίωση
sambo
Familienstand
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Familienstand
χήρος/χήρα
änka
Familienstand
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
adressen
Was möchten Sie ändern?
όνομα
namnet
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
bilden
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
borttappat
Führerschein-Problem
κλεμμένη
stulet
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
förstört
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Die Nationalität des Ehepartners angeben