Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
A informação é confidencial.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
Qual é o seu nome?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Onde você mora?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual é o seu endereço?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual é a sua cidadania?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando você chegou em [país]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Meu estado civil é ___________.
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
solteiro(a)
Familienstand
παντρεμένος/η
casado(a)
Familienstand
σε διάσταση
separado(a)
Familienstand
χωρισμένος/η
divorciado(a)
Familienstand
συμβίωση
coabitação
Familienstand
σε αστική ένωση
em uma união civil
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
companheiros/união estável
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
parceria doméstica
Familienstand
χήρος/χήρα
viúvo(a)
Familienstand
έχετε παιδιά;
Você tem filhos?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Você tem dependentes morando com você?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Gostaria de reencontrar minha família.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Que documentos devo trazer?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Existem taxas de registro?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preciso de seguro de saúde privado?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Taxas hospitalares
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Taxas de especialistas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Testes de diagnóstico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Procedimentos cirúrgicos
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamento psiquiátrico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamentos dentários
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamento oftalmológico
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Por que você está requisitando um visto?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Como posso extender meu visto?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Gostaria de registrar meu veículo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
prova teórica
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
prova prática de direção
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
endereço
Was möchten Sie ändern?
όνομα
nome
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
foto
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
perdida
Führerschein-Problem
κλεμμένη
roubada
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
danificada
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Die Nationalität des Ehepartners angeben