Italienisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Le informazioni sono riservate.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
Come si chiama?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Dove risiede?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual è il suo indirizzo?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual è la sua cittadinanza?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Il mio stato civile è __________.
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
celibe (m) / nubile (f)
Familienstand
παντρεμένος/η
coniugato/a
Familienstand
σε διάσταση
separato/a
Familienstand
χωρισμένος/η
divorziato/a
Familienstand
συμβίωση
convivente
Familienstand
σε αστική ένωση
in un'unione civile
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
in una coppia non sposata
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in un'unione di fatto
Familienstand
χήρος/χήρα
vedovo/a
Familienstand
έχετε παιδιά;
Ha figli?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ha familiari a carico?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quali documenti devo portare?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Spese ospedaliere
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Spese per la consultazione di uno specialista
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test diagnostici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Operazioni chirurgiche
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Trattamento psichiatrico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Cure dentali
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Cure oculistiche
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
La mia patente di guida è valida?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
esame di teoria
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
esame di guida
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
l'indirizzo
Was möchten Sie ändern?
όνομα
il nome
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
la foto
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
smarrita
Führerschein-Problem
κλεμμένη
rubata
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
deteriorata
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Non ho precedenti penali.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Die Nationalität des Ehepartners angeben