Englisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Where can I find the form for ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
When was your [document] issued?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Where was your [document] issued?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
When does your ID expire?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Could you help me fill out the form?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
What documents should I bring for __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
My [document] has been stolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
The information is confidential.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Can you give me a receipt for this application?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
What is your name?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Could you please tell me your place and date of birth?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Where do you live?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
What is your address?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
What is your citizenship?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
When did you arrive in [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Could you please show me your ID?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
My marital status is ___________.
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
single
Familienstand
παντρεμένος/η
married
Familienstand
σε διάσταση
separated
Familienstand
χωρισμένος/η
divorced
Familienstand
συμβίωση
cohabiting
Familienstand
σε αστική ένωση
in a civil union
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
unmarried partners
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in a domestic partnership
Familienstand
χήρος/χήρα
widowed
Familienstand
έχετε παιδιά;
Do you have children?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Do you have dependents living with you?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
I would like to reunite with my family.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
I would like to register in the city.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
What documents shall I bring?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Are there any registration fees?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
I am here for the domicile registration.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
I would like to apply for a residence permit.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
I would like to ask some questions about the health insurance.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Do I need private health insurance?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
What is covered by the health insurance?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Hospital fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialists' fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostic tests
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Surgical procedures
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatric treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dental treatments
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Eye care treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Why are you requesting the entry visa?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Do I need a visa to visit [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
How can I extend my visa?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Why has my visa application been rejected?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Can I apply to become a permanent resident?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Do I have to change the license plate of my car?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
I would like to register my vehicle.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is my driving licence valid here?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
I would like to apply for a provisional driving license.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
I would like to book my __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
theory test
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
driving test
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
I would like to change the ____________on my driving license.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
address
Was möchten Sie ändern?
όνομα
name
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
photo
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
I would like to add higher categories to my driving license.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
I would like to renew my driving license.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
I would like to replace a ___________ driving license.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
lost
Führerschein-Problem
κλεμμένη
stolen
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
damaged
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
I would like to appeal my license suspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Where can I register for the [language] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
I have a clean criminal record.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
I have the required level of [language].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
What are the fees for citizenship application?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Die Nationalität des Ehepartners angeben