Thai | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fragen wo man ein Formular findet
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Où votre [document] a été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Ces informations sont confidentielles.
ข้อมูลเป็นความลับ
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Comment vous appelez-vous ?
คุณชื่ออะไร
Jemandem nach seinem Namen fragen
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Où résidez-vous ?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fragen wo jemand wohnt
Où habitez-vous ?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Nach der Adresse von jemandem fragen
Quelle est votre nationalité ?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Ma situation matrimoniale est _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
den Familienstand angeben
célibataire
โสด
Familienstand
Marié(e)
แต่งงานแล้ว
Familienstand
Séparé(e)
แยกกันอยู่
Familienstand
Divorcé(e)
หย่าร้าง
Familienstand
en concubinage
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Familienstand
dans une union civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Familienstand
en concubinage
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
en partenariat domestique
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
veuf/veuve
เป็นม่าย
Familienstand
Vous avez des enfants ?
คุณมีบุตรไหม
Fragen, ob jemand Kinder hat
Vous avez des personnes à charge ?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Je voudrais réunir ma famille.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Quels documents dois-je apporter ?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Y a-t-il des frais d'inscription ?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Je voudrais demander un permis de séjour.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Frais hospitaliers
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Beispiel für Versicherungsleistungen
Frais de consultation d'un spécialiste
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tests diagnostiques
การทดสอบวินิจฉัย
Beispiel für Versicherungsleistungen
Opérations chirurgicales
การผ่าตัด
Beispiel für Versicherungsleistungen
Traitement psychiatrique
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Beispiel für Versicherungsleistungen
Soins dentaires
การรักษาฟัน
Beispiel für Versicherungsleistungen
Soins oculaires
การรักษาตา
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Comment puis-je prolonger mon visa ?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
le code
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtyp
la conduite
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtyp
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
mon adresse
ที่อยู่
Was möchten Sie ändern?
mon nom
ชื่อ
Was möchten Sie ändern?
ma photo
ภาพถ่าย
Was möchten Sie ändern?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdu
สูญหาย
Führerschein-Problem
volé
ถูกขโมย
Führerschein-Problem
abîmé
ได้รับความเสียหาย
Führerschein-Problem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Je n'ai pas de casier judiciaire
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
J'ai le niveau suffisant en [langue].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mon conjoint est [nationalité].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Die Nationalität des Ehepartners angeben