Griechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fragen wo man ein Formular findet
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Où votre [document] a été délivré ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Ces informations sont confidentielles.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Comment vous appelez-vous ?
Πώς σας λένε;
Jemandem nach seinem Namen fragen
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Où résidez-vous ?
Πού μένετε;
Fragen wo jemand wohnt
Où habitez-vous ?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Nach der Adresse von jemandem fragen
Quelle est votre nationalité ?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Ma situation matrimoniale est _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
den Familienstand angeben
célibataire
ελεύθερος/η
Familienstand
Marié(e)
παντρεμένος/η
Familienstand
Séparé(e)
σε διάσταση
Familienstand
Divorcé(e)
χωρισμένος/η
Familienstand
en concubinage
συμβίωση
Familienstand
dans une union civile
σε αστική ένωση
Familienstand
en concubinage
ανύπαντροι σύντροφοι
Familienstand
en partenariat domestique
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Familienstand
veuf/veuve
χήρος/χήρα
Familienstand
Vous avez des enfants ?
έχετε παιδιά;
Fragen, ob jemand Kinder hat
Vous avez des personnes à charge ?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Je voudrais réunir ma famille.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Quels documents dois-je apporter ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Je voudrais demander un permis de séjour.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Frais hospitaliers
Τέλη νοσοκομείου
Beispiel für Versicherungsleistungen
Frais de consultation d'un spécialiste
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tests diagnostiques
Διαγνωστικές εξετάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Opérations chirurgicales
Χειρουργικές επεμβάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Traitement psychiatrique
Ψυχιατρική θεραπεία
Beispiel für Versicherungsleistungen
Soins dentaires
Οδοντιατρικές θεραπείες
Beispiel für Versicherungsleistungen
Soins oculaires
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
le code
θεωρητική εξέταση
Testtyp
la conduite
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Testtyp
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
mon adresse
διεύθυνση
Was möchten Sie ändern?
mon nom
όνομα
Was möchten Sie ändern?
ma photo
φωτογραφία
Was möchten Sie ändern?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdu
χαμένη
Führerschein-Problem
volé
κλεμμένη
Führerschein-Problem
abîmé
κατεστραμμένη
Führerschein-Problem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Je n'ai pas de casier judiciaire
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mon conjoint est [nationalité].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Die Nationalität des Ehepartners angeben