Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Thông tin này là bí mật
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Bạn tên gì?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Bạn sống ở đâu?
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Địa chỉ của bạn là gì?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Quốc tịch của bạn là gì?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
den Familienstand angeben
senedza
độc thân
Familienstand
edziĝinta
đã thành hôn
Familienstand
apartiga
ly thân
Familienstand
eksedziĝinta
ly dị
Familienstand
kunviva
sống thử
Familienstand
en civila kuniĝo
kết hợp dân sự
Familienstand
fraŭlaj partneroj
đối tác chưa kết hôn
Familienstand
en hejma partnereco
hợp doanh gia thuộc
Familienstand
vidvina
góa phụ
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
Bạn có con chưa?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Phí bệnh viện
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Phí chuyên gia
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Xét nghiệm chẩn đoán
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Thủ tục phẫu thuật
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Điều trị tâm thần
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Điều trị nha khoa
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Điều trị nhãn khoa
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Tôi muốn đăng kí xe
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
Kì thi lý thuyết
Testtyp
veturantan teston
Kì thi lái xe
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
địa chỉ
Was möchten Sie ändern?
nomon
tên
Was möchten Sie ändern?
foton
ảnh
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
mất
Führerschein-Problem
ŝtelatan
bị đánh cắp
Führerschein-Problem
difektatan
bi hư hỏng
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Tôi không có tiền án tiền sự
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Die Nationalität des Ehepartners angeben