Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Můj [dokument] byl ukraden.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Tyto informace jsou důvěrné.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Jak se jmenuješ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Kde bydlíte?
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Jaká je vaše adresa?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Jaké je vaše občanství?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
den Familienstand angeben
senedza
svobodný/á
Familienstand
edziĝinta
ženatý/vdaná
Familienstand
apartiga
odděleni
Familienstand
eksedziĝinta
rozvedený/rozvedená
Familienstand
kunviva
žijící ve společné domácnosti
Familienstand
en civila kuniĝo
v registrovaném partnerství
Familienstand
fraŭlaj partneroj
nesezdaní partneři
Familienstand
en hejma partnereco
v domácím partnerství
Familienstand
vidvina
vdovec/vdova
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
Máte děti?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Je registrace zpoplatněná?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Poplatky za pobyt v nemocnici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Poplatky za konsultace se specialisty
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Diagnostické testy
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgické zákroky
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Psychiatrická léčba
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Zubní ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Oční ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Musím změnit svou registrační značku?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
Teoretický test
Testtyp
veturantan teston
Praktický test
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
adresu
Was möchten Sie ändern?
nomon
jméno
Was möchten Sie ändern?
foton
fotografii
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
ztracený
Führerschein-Problem
ŝtelatan
ukradený
Führerschein-Problem
difektatan
zničený
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Mám čistý trestní rejstřík.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Die Nationalität des Ehepartners angeben