Thai | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
den Familienstand angeben
senedza
โสด
Familienstand
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Familienstand
apartiga
แยกกันอยู่
Familienstand
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Familienstand
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Familienstand
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Familienstand
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Familienstand
vidvina
เป็นม่าย
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
การรักษาตา
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtyp
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
ที่อยู่
Was möchten Sie ändern?
nomon
ชื่อ
Was möchten Sie ändern?
foton
ภาพถ่าย
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
สูญหาย
Führerschein-Problem
ŝtelatan
ถูกขโมย
Führerschein-Problem
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Die Nationalität des Ehepartners angeben