Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
den Familienstand angeben
senedza
singel
Familienstand
edziĝinta
gift
Familienstand
apartiga
separerad
Familienstand
eksedziĝinta
skild
Familienstand
kunviva
sambo
Familienstand
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Familienstand
fraŭlaj partneroj
ogift par
Familienstand
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Familienstand
vidvina
änka
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Ögonbehandling
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
teoriprov
Testtyp
veturantan teston
uppkörning
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
adressen
Was möchten Sie ändern?
nomon
namnet
Was möchten Sie ändern?
foton
bilden
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
borttappat
Führerschein-Problem
ŝtelatan
stulet
Führerschein-Problem
difektatan
förstört
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Die Nationalität des Ehepartners angeben