Polnisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mój [dokument] został skradziony.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Podane informacje są poufne.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
Mój stan cywilny: _____.
den Familienstand angeben
senedza
kawaler/panna
Familienstand
edziĝinta
żonaty/zamężna
Familienstand
apartiga
w separacji
Familienstand
eksedziĝinta
rozwodnik/rozwódka
Familienstand
kunviva
w konkubinacie
Familienstand
en civila kuniĝo
w rejestrowanym związku partnerskim
Familienstand
fraŭlaj partneroj
w związku partnerskim
Familienstand
en hejma partnereco
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Familienstand
vidvina
wdowiec/wdowa
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Opłaty za pobyt w szpitalu
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Badania diagnostyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Zabiegi chirurgiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Leczenie psychiatryczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Leczenie stomatologiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Leczenie okulistyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
egzamin teoretyczny
Testtyp
veturantan teston
egzamin praktyczny
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
adres
Was möchten Sie ändern?
nomon
nazwisko
Was möchten Sie ändern?
foton
zdjęcie
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
zgubienie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
ŝtelatan
kradzież (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
difektatan
zniszczenie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Die Nationalität des Ehepartners angeben